แบบทดสอบไฟฟ้า1

แบบทดสอบเรื่อง ความหมายและแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้า จำนวน 25 ข้อ
วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (รหัส ว23101 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง ความหมายและแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้า จำนวน 25 ข้อ
โดย ครูอุทิต พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียน วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
1. สิ่งที่นำพลังงานไฟฟ้า จากแหล่งกำเนิดมายังเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือน คือสิ่งใด
   ก. สายไฟฟ้า
   ข. เซลล์ไฟฟ้า
   ค. ไดนาโม
   ง. กระแสไฟฟ้า

ข้อที่ 2)
2. กำหนดให้ข้อมูลดังนี้
A. ประจุไฟฟ้าบวก B. ประจุไฟฟ้าลบ C. อิเลกตรอน
D. อะตอม E. นิวตรอน
จากข้อมูล กระแสไฟฟ้าเกิดได้จากการเคลื่อนที่ของสิ่งใด

   ก. A , B , C
   ข. A , B , D
   ค. B , C , D
   ง. B , D , E

ข้อที่ 3)
3. ข้อใดกล่าวถึงหลักการเซลล์ไฟฟ้าได้ถูกต้อง
   ก. การเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเคมี
   ข. การเปลี่ยนจากพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า
   ค. การเปลี่ยนจากพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า
   ง. การเปลี่ยนจากพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า

ข้อที่ 4)
4. ส่วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้าเคมี คือข้อใด
   ก. ขั้วไฟฟ้าและสารละลายอิเล็กโตรไลท์
   ข. ทองแดงและสังกะสี
   ค. กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า
   ง. ขั้วบวกและขั้วลบ

ข้อที่ 5)
5. จากการทดลองเซลล์ไฟฟ้าเคมี ไอออนบวกและไอออนลบ จะมีการเคลื่อนที่ในบริเวณใด
   ก. สารละลายอิเล็กโทรไลต์ (Electrotyte)
   ข. แผ่นโลหะอิเล็กโทรด(Electrode)
   ค. แผ่นโลหะสังกะสี , แท่งคาร์บอน
   ง. ลวดตัวนำ

ข้อที่ 6)
6. การนำแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสี จุ่มในสารละลายกรดซัลฟิวริกจะทำให้เกิดอะไรขึ้น
   ก. เกิดความต้านทานไฟฟ้าที่ลวดตัวนำ
   ข. เกิดพลังงานไฟฟ้าที่แผ่นทองแดง
   ค. เกิดกระแสไฟฟ้าไหลจากแผ่นสังกะสีไปสู่แผ่นทองแดง
   ง. เกิดศักย์ไฟฟ้าสูงที่แผ่นสังกะสี

ข้อที่ 7)
7. ถ่ายไฟฉายผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไร
   ก. พลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานเคมี
   ข. พลังงานเคมี เป็น พลังงานแสง
   ค. พลังงานเคมี เป็นพลังงานไฟฟ้า
   ง. พลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานแสง

ข้อที่ 8)
8. ในส่วนประกอบของถ่านไฟฉาย ถ้า X คือ ของผสมที่บรรจุอยู่ภายในถ่านไฟฉาย ข้อใดคือสาร X
   ก. แอมโมเนียมคลอไรด์ + ผงถ่าน + ความชื้น
   ข. แอมโมเนียมคลอไรด์ + ผงถ่าน + แมงกานีสไดออกไซต์ + ความชื้น
   ค. แอมโมเนียมคลอไรด์ + ผงถ่าน + กรดซัลฟิวริก + ความชื้น
   ง. แมงกานีสไดออกไซด์ + ผงถ่าน + กรดซัลฟิวริก + ความชื้น

ข้อที่ 9)
9. ในปฏิกิริยาเคมีภายในถ่ายไฟฉาย ข้อใด เป็นการเคลื่อนที่ของกระแสอิเล็กตรอน
   ก. กระแสที่ไหลจากแท่งคาร์บอนผ่านสารละลายอิเล็กโทรไลต์ไปสู่แผ่นสังกะสี
   ข. กระแสที่ไหลจากแท่งคาร์บอนผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าไปสู่แผ่นสังกะสี
   ค. กระแสที่ไหลจากแผ่นสังกะสีผ่านสารละลายอิเล็กโทรไลต์ไปสู่แท่งคาร์บอน
   ง. กระแสที่ไหลจากแผ่นสังกะสีผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าไปสู่แท่งคาร์บอน

ข้อที่ 10)
10. ไดนาโมผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไร
   ก. พลังงานเคมี เป็นพลังงานไฟฟ้า
   ข. พลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานเคมี
   ค. พลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานกล
   ง. พลังงานกล เป็นพลังงานไฟฟ้า

ข้อที่ 11)
11. หลักการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า โดย ไมเคิล ฟาราเดย์ เป็นผู้ค้นพบคือข้อใด
   ก. เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดที่ขดเป็นวงกลม จะมีสนามแม่เหล็กเกิดภายในขดลวดวงกลมนั้น
   ข. เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในลวดตัวนำ จะเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารอบตัวนำนั้น
   ค. เมื่ออุณหภูมิคงที่ ค่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำอันหนึ่งจะเป็นปฏิภาคโดยตรงกับความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของตัวนำนั้น
   ง. เมื่อเคลื่อนที่ลวดตัวนำตัดสนามแม่เหล็กเร็วๆ จะมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นในตัวนำนั้น

ข้อที่ 12)
12. กาารเหนี่ยวนำไฟฟ้า จะเกิดขึ้นเมื่อใด
(1) เมื่อเอาแท่งแม่เหล็กเคลื่อนที่เข้าหาขดลวดอย่างรวดเร็วโดยขดลวดอยู่นิ่ง
(2) เอาขดลวดเคลื่อนที่เข้าหาแม่เหล็กอย่างรวดเร็วโดยแท่งแม่เหล็กอยู่นิ่ง
(3) เอาแท่งแม่เหล็กและขดลวดเคลื่อนที่เข้าหากันอย

   ก. ข้อ(1)
   ข. ข้อ(1) และข้อ (2)
   ค. ข้อ(2) และข้อ(3)
   ง. ข้อ(1) , (2) และข้อ(3)

ข้อที่ 13)
13. นักเรียนคนหนึ่งต้องการทดลองเรื่องกระแสไฟ้าเหนี่ยวนำ นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์ดังรูป ทำการทดลอง
จงพิจารณาวิธีการทดลอง วิธีใดทดลองแล้วเกิดกระแสไฟ้าเหนี่ยวนำ
(1) ให้แท่งแม่เหล็กอยู่นิ่งใกล้กับขดลวด
(2) เคลื่อนที่แท่งแม่เหล็กเข้าหาขดลวดอย่างรวดเร

   ก. ข้อ (1)
   ข. ข้อ (1) และข้อ (2)
   ค. ข้อ (3) และข้อ (4)
   ง. ข้อ (2) , (3) และข้อ (4)

ข้อที่ 14)
14. การกระทำในข้อใด จะทำให้มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นในไดนาโมน้อยที่สุด
   ก. การเพิ่มขนาดของเส้นลวดที่ใช้ทำขดลวด
   ข. การเพิ่มจำนวนรอบของขดลวด
   ค. การเพิ่มความเข้มของสนามแม่เหล็ก
   ง. การเพิ่มอัตราเร็วในการหมุนขดลวด

ข้อที่ 15)
15. ตามหลักกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ ถ้าเราไม่ใช้ขดลวด แต่เราใช้ ลวดเส้นเดียว แทนแล้วเคลื่อนที่ลวดเข้าในสนามแม่เหล็กเร็วๆ จะมีกระแสไฟฟ้าในวงจรที่ต่อกับลวดเส้นเดียวหรือไม่
   ก. ไม่มีกระแสไฟฟ้า เพราะไม่ใช่ขดลวด
   ข. ไม่มีกระแสไฟฟ้า เพราะทำผิดวิธี
   ค. มีกระแสไฟฟ้า แม้ว่าจะเป็นลวดเส้นเดียว
   ง. หลักการของ ฟาราเดย์ต้องเป็นขดลวด จะใช้ลวดเส้นเดียวไม่ได้

ข้อที่ 16)
16. ในกิจกรรมการทดลองเรื่องไดนาโม ถ้าเอาแท่งแม่เหล็กออกไปข้างหนึ่ง เหลือไว้เพียงแท่งเดียว เมื่อหมุนขดลวด จะมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นหรือไม่
   ก. มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
   ข. มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นเท่าเดิม
   ค. มีกระแสไฟฟ้าเกิดมากขึ้น
   ง. ไม่มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น

ข้อที่ 17)
17. ในกิจกรรมการทดลองเรื่องไดนาโม จะเห็นได้ว่าเราใช้ขดลวดทองแดงพันรอบแกนพลาสติก แล้ววางในสนามแม่เหล็ก
ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้ขดลวดทองแดงพันรอบแกนเหล็กแทน แล้วนำไปหมุนตัดสนามแม่เหล็ก จะมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นหรือไม่

   ก. ไม่มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น
   ข. มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นเล็กน้อย
   ค. มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นเท่าเดิม
   ง. มีกระแสไฟฟ้าเกิดมากขึ้น

ข้อที่ 18)
18. ข้อใดหมายถึง ไฟฟ้ากระแสสลับ (A.C.)
   ก. กระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่
   ข. กระแสไฟฟ้าที่ไหลจากขั้วบวกไปขั้วลบ
   ค. กระแสไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนทิศการไหลกลับ-ไปมา
   ง. กระแสไฟฟ้าที่ไหลในทิศทางเดียวตลอดเวลา

ข้อที่ 19)
19. เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับต่างจากเครื่องกำเนิดกระแสตรง ในข้อใด
   ก. วิธีการหมุนและความเร็วในการหมุน
   ข. จำนวนรอบของการพันขดลวด
   ค. ความเข้มของสนามแม่เหล็ก
   ง. แหวนCommutator และ แหวนลื่น

ข้อที่ 20)
20. ในกิจกรรมการทดลองเรื่องไดนาโม การเบนของเข็มในเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าหรือแอมมิเตอร์ จะเบนมาก หรือ เบนน้อย ขึ้นอยู่กับสิ่งใด
   ก. การหมุนขดลวดเร็ว หรือ ช้า
   ข. ปริมาณกระแสไฟฟ้า
   ค. ขนาดความกว้างของหน้าปัด
   ง. ขนาดของสนามแม่เหล็ก

ข้อที่ 21)
21. จงพิจารณาว่า ข้อความใด ไม่ถูกต้อง
   ก. แบตเตอรี่ที่ใช้กับรถยนต์เมื่อใช้ไฟหมดแล้วสามารถนำมาอัดไฟและนำกลับไปใช้ได้อีก
   ข. ถ่านไฟฉายเมื่อใช้ไปนานๆจนมีศักย์ไฟฟ้าที่ขั้วคาร์บอนและสังกะสีเท่ากัน ไม่สาารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก
   ค. กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์จัดเป็นกระแสไฟฟ้าสลับ
   ง. ถ้านำถ่านไฟฉายจำนวน 4 ก้อน มาต่อกันแบบอนุกรม จะได้แบตเตอรี่ที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 6 โวลต์

ข้อที่ 22)
22. ในการผลิตกระแสไฟฟ้า นักเรียนคิดว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งใดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
   ก. พลังงานน้ำ
   ข. พลังงานน้ำมัน
   ค. พลังงานแสง
   ง. พลังงานถ่านหิน

ข้อที่ 23)
23. กระแสไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนเป็นกระแสไฟฟ้าชนิดใด และใช้กับความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่าใด
   ก. กระแสตรง และ 110 โวลต์
   ข. กระแสตรง และ 220 โวลต์
   ค. กระแสสลับ และ 110 โวลต์
   ง. กระแสสลับ และ 220 โวลต์

ข้อที่ 24)
24. ถ้านำแผ่นสังกะสี จำนวน 2 แผ่น เสียบเข้ากับผลมะนาว แล้วต่อเข้ากับเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า จะมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด
   ก. เกิด เพราะแผ่นสังกะสีทำปฏิกิริยากับน้ำมะนาวได้
   ข. เกิดเพราะใช้แผ่นสังกะสีขนาดต่างกัน
   ค. ไม่เกิด เพราะใช้โลหะชนิดเดียวกัน ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเท่ากัน ความต่างศักย์จึงเท่ากัน ไม่เกิดกระแสไฟฟ้าไหล
   ง. ไม่เกิด เพราะแผ่นสังกะสีมีขนาดเล็กเกินไป

ข้อที่ 25)
25. เซลล์สุริยะผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไร
   ก. พลังงานแสง เป็นพลังงานไฟฟ้า
   ข. พลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานแสง
   ค. พลังงานเคมี เป็นพลังงานแสง
   ง. พลังงานแสง เป็นพลังงานกล


1 ความคิดเห็น:

  1. ครูครับผมได้18เต็ม25 ชื่อด.ช.ธนพัฒน์ ครูคิดว่าผ่านไหมหว่า

    ตอบลบ