วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

นักเรียนห้อง 3/2 ส่งงานเรื่อง สมบัติของดาวเคราะห์

101 ความคิดเห็น:

 1. ครูครับผม utito ขอส่งรายงานเรื่อง ดาวอะรูมิไรต์ แล้วครับ คุณครูไม่ต้องรีบตรวจหรอก แต่แค่บๆอิ้

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 3. ศิริวรรณ นรากิจ เลขที่ 34ส่งงานครูอุทิตค่ะ

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. เด็กหญิง พริมาดา กังสนันท์ เลขที่ 41 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 6. ด.ญ. จินต์สินี วรรณพงค์ เลขที่ 46 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 7. เด็กหญิงณัฐกฤตา สีปาน เลขที่ 20 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 8. ด.ญ.ปัณฑิตา สังข์คง เลขที26 ม.3/2 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 9. นางสาว สโรชา สายกิ้มซ้วน เลขที่ 50 ส่งงานค่ะ
  http://gaemyuki.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 10. ด.ญ.อัจฉรียา บัวทอง เลขที่ 43 ส่งงานค่าาา.

  ตอบลบ
 11. http://rujirawan.blogspot.com
  ด.ญ.รุจิราวรรณ เภามี เลขที่ 16 ม.3/2 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 12. ส่งใหม่ค่ะ ด.ญ.ปัณฑิตา สังข์คง เลขที่26 ม.3/2
  http://puntita30.blogspot.com/

  ตอบลบ
 13. http://titareelovely.blogspot.com/p/blog-page.html
  ด.ญ.ฐิตารีย์ บุญเรือง เลขที่19ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 14. ส่งใหม่ค่ะ ด.ญ.นิชดา ธรรมหิเวศน์ เลขที่24 ม.3/2
  http://nichada07.blogspot.com/

  ตอบลบ
 15. เด็กหญิงสุภนิดา หอมจันทร์ เลขที่ 36 ส่งงานค่ะ :)

  ้http://supanida4653.blogspot.com

  ตอบลบ
 16. http://siriwannarakit.blogspot.com/
  ด.ญ.ศิริิวรรณ นรากิจ เลขที่34ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 17. ด.ญ.อิสรา พรหมสาขา ณ สกลนคร เลขที่ 44 ม.3/2 ส่งงานค่ะ!
  http://issaraice.blogspot.com/

  ตอบลบ
 18. นางสาว วริษฐา ฉิมประเสริฐ เลขที่ ๓๒ http://waritthabour.blogspot.com/ ฝากตรวจด้วยค่ะ (;

  ตอบลบ
 19. ด.ญ.อภิสรา ยรรยงโรจนกิจ เลขที่ 37 ส่งงานแล้วค่ะ
  http://apissara25.blogspot.com

  ตอบลบ
 20. ด.ญ.เนตรชนก สังข์ขาว เลขที่ 39 ม.3/2 ส่งงานแล้วค่ะ
  http://netchanoks.blogspot.com/

  ตอบลบ
 21. http://maneeratt.blogspot.com/p/blog-page.html
  เ็ด็กหญิงมณีรัตน์ ศรีมุ่ย ม.3/2 เลขที่ 29 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 22. http://pinatsada.blogspot.com/p/blog-page.html
  เด็กหญิง พินัสฎา นพรัตน์ เลขที่ 28 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 23. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 24. http://supawadee35.blogspot.com/
  เด็กหญิงสุพาวดี เผื่อคง เลขที่35 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 25. ส่งงานใหม่อีกรอบค่าา -_-'
  ด.ญ.อัจฉรียา บัวทอง เลขที่ 43
  http://adchariya14.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 26. นางสาวจารุวรรณา แสงสสมัคร เลขที่ 15 ม.3/2 ส่งงานคะ
  http://jsangsamak.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 27. http://siasiara.blogspot.com/p/blog-page.html
  เซียร่า ลิมะพันธุ์ เลขที่ 38 ม.3/2 ส่งงานค่ะ :))))

  ตอบลบ
 28. นายรุสกี้ เหมสนิท เลขที่8 ส่งงานคับ
  http://ruskyzaza.blogspot.com/

  ตอบลบ
 29. เด็กหญิงวงศ์ชนก ภู่ทอง เลขที่ 31 ส่งงานค่ะ
  http://wongchanokpo.blogspot.com/

  ตอบลบ
 30. ด.ช.กฤษฎา ยอดแก้ว เลขที่ 3 ส่งงานครับ
  http://kritsadayodkaew.blogspot.com/

  ตอบลบ
 31. http://matasittemsri2.blogspot.com/
  เมธาสิทธิ์ เต็มศรี ม 3/2 เลขที่ 6

  ตอบลบ
 32. เด็กหญิงณัฐกฤตา สีปาน เลขที่ 20 ส่งงานอีกรอบค่ะ
  http://nattakritta.blogspot.com/

  ตอบลบ
 33. http://exopapitchaya.blogspot.com/p/blog-page.html
  เด็กหญิงปพิชญา สอาดจันทร์ เลขที่49 ชั้นม.3/2

  ตอบลบ
 34. นายเศรษฐโชคม์ บุญญามณี เลขที่ 2
  ส่งงานครับ

  ตอบลบ
 35. ด.ช. อรรถสิทธิ์ ลาภารี ม 3/2 เลขที่ 10
  http://jubattasit.blogspot.com/

  ตอบลบ
 36. http://cartoontoonn.blogspot.com/p/blog-page_11.html
  ด.ญ. ชุตินันท์ แขกทอง เลขที่ 17ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 37. ด.ญ.กนกอร จันทรวัฒน์ เลขที่ 12
  http://kanokonmam.blogspot.com/p/blog-page_11.html

  ตอบลบ
 38. นาย เสฏฐวุฒิ อาฒยะพันธุ์ เลขที่ 9 ส่งงานครับ
  http://gsetthawut.blogspot.com/p/blog-page_11.html

  ตอบลบ
 39. http://kawin2.blogspot.com/p/blog-page_6.html
  เด็กชายกวินท์ บุญมณี เลขที่4 ม.3/2 ส่งงานครับ

  ตอบลบ
 40. เด็กหญิงนัฐติยาพร จันทรักษ์ เลขที่ 22 ส่งงานค่ะ
  http://nattiyapornja.blogspot.com/

  ตอบลบ
 41. http://primadakangsanan.blogspot.com/
  เด็กหญิง พริมาดา กังสนันท์ เลขที่ 41 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 42. เด็กหญิงปุญญานิช ทรงเดชะ เลขที่ 27 ส่งงาน
  http://panda290.blogspot.com/p/soilhvcgykhvnjn-mk.html

  ตอบลบ
 43. http://panitakumsom.blogspot.com/
  เด็กหญิง พนิตา คุ้มสม เลขที่ 40 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 44. http://nonnononnonoonoonoooo.blogspot.com/
  นางสาวณัฐนิช ปานแก้ว เลขที่47 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 45. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 46. http://nailmonchanok.blogspot.com/p/blog-page.html

  เด็กหญิง มนชนก แก้วชูเชิด เลขที่ 42 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 47. เด็กชายณัฏฐิภาดร์ ใบมา เลขที่5 ม.3/2 ส่งงานครับ :)
  http://nattipad.blogspot.com/

  ตอบลบ
 48. http://sirawit01.blogspot.com/
  ด.ช. ศิรวิทย์ ภูมิสัย ม.3/2 เลขที่ 1 ส่งงานครับ

  ตอบลบ
 49. http://pom1429.blogspot.com/p/blog-page.html
  เด็กชายรัชฏ สุรียะ เลขที่7 ม.3/2 ส่งงานครับ

  ตอบลบ
 50. http://godchagonluan.blogspot.com/p/blog-page.html
  เด็กหญิง กชกร ล้วนมณี เลขที่ 45
  ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 51. http://sasiwimoleiw.blogspot.com/

  เด็กหญิง ศศิวิมล สิริพงศารักษ์ เลขที่ 33 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 52. http://carcartoonni.blogspot.com/
  เด็กหญิงปฐมวดี สุวรรณโณ ชั้น ม.3/2 เลขที่ 25 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 53. http://achawinjuntacod.blogspot.com/p/blog-page_11
  อัชวิน จันทโฆษ ม3 เลขที่ 11

  ตอบลบ
 54. http://duangporn-ang.blogspot.com/
  เด็กหญิงดวงพร โสลดชะ เลขที่ 48

  ตอบลบ
 55. เด็กหญิง ฏิมาพร จันทร์ชู เลขที่ 18 ส่งงานค่ะ
  http://timapornpeth.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 56. http://nattawadeesupakarn.blogspot.com/p/blog-page.html
  เด็กหญิงณัฐวดี สุภากาญจน์ เลขที่ 21 ม.3/2 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 57. http://kansineehou14.blogspot.com/
  เด็กหญิงกานต์สินี ซุ้นหั้ว ม.3/2 เลขที่ 14 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 58. http://kavintida.blogspot.com/
  นางสาว กวินธิดา พุทธระ ม.3/2 เลขที่ 13
  ส่งงานเเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 59. http://www.nattiyapornja.blogspot.com/
  เด็กหญิงนัฐติยาพร จันทรักษ์ ม.3/2 เลขที่ 22 ส่งง่านค่ะ

  ตอบลบ
 60. คุณครูค่ะ ด.ญ.มนชนก แก้วชูเชิด เลขที่ 42 ขอส่งรายงานเรื่อง ดาวศุกร์(ฉบับสมบูรณ์)ค่ะ http://nailmonchanok.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 61. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 62. ส่งงานค่ะ นางสาว พนิตา คุ้มสม เลขที่ 40 ส่งรายงานเรื่อง ดาวอังคารค่ะ
  http://panitakumsom.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 63. ส่งงานค่ะ นางสาว พริมาดา กังสนันท์ เลขที่ 41 ส่งรายงานเรื่อง โลกค่ะ
  http://primadakangsanan.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 64. นางสาว ณัฐกฤตา สีปาน เลขที่ 20 ส่งงานเรื่อง ดาวยูเรนัส ค่ะ
  http://nattakritta.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 65. http://supawadee35.blogspot.com/p/blog-page.html
  นางสาวสุพาวดี เผื่อคง เลขที่35ส่งงานเรื่องดาวเนบจูนค่ะ

  ตอบลบ
 66. http://supawadee35.blogspot.com/p/blog-page.html
  นางสาวสุพาวดี เผื่อคง เลขที่35ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 67. http://carcartoonni.blogspot.com/p/blog-page.html
  นางสาวปฐมวดี สุวรรณโณ ม.3/2 เลขที่ 25
  ส่งใหม่ค่ะ ครูบอกว่าไม่เข้าทีเปิดไม่ได้
  หนูก็เลยส่งใหม่
  ฉบับสมบูรณ์

  ตอบลบ
 68. http://maneeratt.blogspot.com/p/blog-page.html
  นางสาวมณีรัตน์ ศรีมุ่ย ม.3/2 เลขที่ 29
  ส่งใหม่ค่ะ ครูบอกว่าไม่เข้าทีเปิดไม่ได้
  หนูก็เลยส่งใหม่
  ฉบับสมบูรณ์

  ตอบลบ
 69. http://supawadee35.blogspot.com/p/blog-page.html
  นางสาวสุพาวดี เผื่อคง ม.3/2 เลขที่ 35
  ส่งใหม่ค่ะ ครูบอกว่าไม่เข้าทีเปิดไม่ได้
  หนูก็เลยส่งใหม่
  ฉบับสมบูรณ์

  ตอบลบ
 70. http://rujirawan.blogspot.com/p/blog-page.html
  นางสาวรุจิราวรรณ เภามี ม.3/2 เลขที่ 16
  ส่งใหม่ค่ะ ครูบอกว่าไม่เข้าที เปิดไม่ได้
  หนูก็เลยส่งใหม่
  ฉบับสมบูรณ์

  ตอบลบ
 71. http://cartoontoonn.blogspot.com/p/blog-page_11.html
  นางสาวชุตินันท์ แขกทอง ม.3/2 เลขที่ 17
  ส่งใหม่ค่ะ ครูบอกว่าไม่เข้าที เปิดไม่ได้
  หนูก็เลยส่งใหม่
  ฉบับสมบูรณ์

  ตอบลบ
 72. http://apissara25.blogspot.com/p/blog-page.html

  ส่งใหม่ค่ะ ครูบอกว่าไม่เข้าทีเปิดไม่ได้
  หนูก็เลยส่งใหม่
  ฉบับสมบูรณ์

  น.ส.อภิสรา ยรรยงโรจนกิจ เลขที่ 37 ม.3/2

  ตอบลบ
 73. http://nattakritta.blogspot.com/p/blog-page.html
  นางสาวณัฐกฤตา สีปาน ม.3/2 เลขที่ 20
  ส่งใหม่ค่ะ ครูบอกว่าไม่เข้าที เปิดไม่ได้
  หนูก็เลยส่งใหม่
  ฉบับสมบูรณ์

  ตอบลบ
 74. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 75. http://nattiyapornja.blogspot.com/p/blog-page.html?showComment=1361274022547
  เด็กหญิงนัฐติยาพร จันทรัักษ์ ม.3/2 เลขที่ 22 ขอส่งงานใหม่ค่ะ ครูบอกว่าไม่เข้าที่เปิดไม่ได้
  หนูก็เลยส่งใหม่ค่ะ

  ตอบลบ
 76. http://nonnononnonoonoonoooo.blogspot.com/ นางสาว ณัฐนิช ปานแก้ว ชั้นม.3/2 เลขที่ 47 ขอส่งงานใหม่ค่ะ ครูบอกว่าเข้าไปเปิดไม่ได้ค่ะ

  ตอบลบ
 77. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 78. http://duangporn-ang.blogspot.com/
  เด็กหญิงดวงพร โสลดชะ เลขที่ 48
  ขอส่งงานใหม่ค่ะ ครูบอกว่าไม่เข้าที่เปิดไม่ได้
  หนูก็เลยส่งใหม่ค่ะ ><

  ตอบลบ
 79. http://primadakangsanan.blogspot.com/p/blog-page.html
  ส่งใหม่ค่ะ
  นางสาวพริมาดา กังสนันท์ เลขที่ 41 ม.3/2

  ตอบลบ
 80. http://panitakumsom.blogspot.com/p/blog-page.html
  ส่งงานใหม่ค่ะ
  นางสาวพนิตา คุ้มสม เลขที่ 40 ชั้นม.3/2

  ตอบลบ
 81. น.ส.พินัสฎา นพรัตน์ เลขที่ 28 ชั้น ม.3/2
  http://pinatsada.blogspot.com/p/blog-page.html ส่งใหมาค่ะ !!

  ตอบลบ
 82. นางสาวฏิมาพร จันทร์ชู เลขที่ 18 ชั้นม.3/2 (ส่งงานใหม่ค่ะ)
  http://timapornpeth.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 83. นางสาว สโรชา สายกิ้มซ้วน เลขที่ 50 ชั้น ม.3/2 (ส่งงานใหม่)
  http://gaemyuki.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 84. นางสาววริษฐา ฉิมประเสริฐ เลขที่ 32 ชั้นม.3/2 `ส่งใหม่อีกแล้วค้ะ !!!
  http://waritthabour.blogspot.com/2012/11/blog-post_11.html

  ตอบลบ
 85. เด็กหญิง ปุญญานิช ทรงเดชะ ม.3/2 เลขที่ 27 (ส่งงานใหม่ค่ะ)

  http://panda290.blogspot.com/p/soilhvcgykhvnjn-mk.html

  ตอบลบ
 86. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 87. เด็กหญิง กชกร ล้วนมณี เลขที่45 ม.3/2 ส่งงานใหม่ค่ะ
  http://godchagonluan.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 88. นางสาวอัจฉรียา บัวทอง เลขที่ 43 ม.3/2
  ส่งงานใหม่ค่ะ :3 (ครูบอกว่าเปิดไม่ได้)
  http://adchariya14.blogspot.com/p/blog-page.html
  ปล.ถ้ามันไม่ขึ้นครูลองกด F5 (refresh) ดูก่อนนะคะเผื่อมันจะขึ้นมา ^^'

  ตอบลบ
 89. นางสาว มนชนก แก้วชูเชิด เลขที่ 42 ม.3/2
  ส่งงานใหม่ค่ะ
  http://nailmonchanok.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 90. เด็กหญิงกานต์สินี ซุ้นหั้ว เลขที่ 14 ม.3/2
  ส่งงานใหม่ค่ะ
  http://kansinehou.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 91. นางสาวจารุวรรณา แสงสมัคร เลขที่ 15 ม.3/2 ส่งงานใหม่คะ http://jsangsamak.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 92. ศศิวิมล สิริพงศารักษ์ ม3/2 เลขที่33 ส่งงานใหม่ค่ะ
  http://sasiwimoleiw.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 93. คนต่อไปนี้ ยังไม่ส่งBlog ให้ครูเลย ให้รีบทำส่ง จนถึงวันที่ 4 มีนา
  น้ำฝน,เมธาวี

  ตอบลบ
 94. คนต่อไปนี้ ส่งBlog แล้ว ครูได้รับแล้ว แต่ไม่มีเนื้องาน เลย ให้รีบทำส่ง จนถึงวันที่ 4 มีนา ให้เพื่อนช่วยส่งให้
  เศรษฐโชคม์,กฤษฎา,กวินท์,กานต์สินี,จารุวรรณา,รุจิราวรรณ,ชุตินันท์,ฎิมาพร,ณัฐกฤตา,นัฐติยาพร,ปฐมวดี,ปุญญานิช,พินัสฏา,มณีรัตน์,วงศ์ชนก,วรัษฐา,ศศิวิมล,ศิริวรรณ,สุพาวดี,อภิสรา,พนิตา,พริมาดา,มนชนก,อัจฉรียา,กชกร,ณัฐนิช,สโรชา

  ตอบลบ
 95. มนชนก แก้วชูเชิด ม.3/2 เลขที่ 42 (ส่งงานใหม่ค่ะ)
  http://nailmonchanok.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 96. http://maneeratt.blogspot.com/p/blog-page.html
  นางสาวมณีรัตน์ ศรีมุ่ย ม.3/2 เลขที่ 29
  ส่งใหม่ค่ะ ครูบอกว่าไม่เข้าทีเปิดไม่ได้
  หนูก็เลยส่งใหม่
  ฉบับสมบูรณ์

  ตอบลบ
 97. http://kawin2.blogspot.com/p/blog-page_6.html
  เด็กชายกวินท์ บุญมณี เลขที่4 ม.3/2
  ส่งใหม่ครับ ครูบอกว่าไม่เข้าทีเปิดไม่ได้
  หนูก็เลยส่งใหม่
  ฉบับสมบูรณ์

  ตอบลบ
 98. มนชนก แก้วชูเชิด เลขที่ 42,มณีรัตน์ ศรีมุ่ย เลขที่ 29, กวินท์ บุญมณี เลขที่4 ครูได้รับ Blogของพวกเธอแล้ว แต่ยังไม่มีงานชองครู อีกนั่นแหละ ส่วนหนู กวินท์ บุณมณ๊ ใครส่งให้หนูเหรอ! ลองถามเพื่อนๆดู ถาม รุสกี้ ก็ได้ หรือ ศิรวิทย์ ก็ได้ เขาส่งอยู่หลายรอบแล้ว จนส่งได้สำเร็จ

  ตอบลบ
 99. มนชนก แก้วชูเชิด เลขที่ 42
  http://nailmonchanok.blogspot.com/p/blog-page.html
  หรือ ถ้าดูไม่ได้อีก ครูช่วยพิมในช่องค้นหา ของ google ว่า "Blog Monchanok: ดาวศุกร์(Venus)"
  น่ะค่ะเผื่อข้อมูลมันจะขึ้นค่ะ

  ตอบลบ
 100. มนชนก แก้วชูเชิด เลขที่ 42 Blog ของเธอที่ส่งให้ครู กับ Blog ใน google คนละตัวกัน ครูต้องการ Blog ที่ส่งให้ครูและมีงานด้วย ลองโทรถามเพื่อนๆข้างบนดูซืว่าทำอย่างไร

  ตอบลบ
 101. มนชนก แก้วชูเชิด เลขที่ 42 ค่ะ
  http://nailmonchanok.blogspot.com/p/blog-page.html
  ส่งงานใหม่ค่ะ

  ตอบลบ